Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1. Quyết định 2018/QĐ-UBND 26/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp 1. Quyết định
1.1 Phụ lục theo Quyết định 2018/QĐ-UBND 26/10/2021 Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2030 1.1 Phụ lục theo Quyết định 2018/QĐ-UBND
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn