Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Phụng Hiệp 01/2021/QĐ-UBND 11/8/2021 12:00:00 AM UBND huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Phụng Hiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Phụng Hiệp
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn