Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Công bố danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp 1/1/0001 12:00:00 AM Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp Công bố danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân huyện Phụng Hiệp
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 1/1/0001 12:00:00 AM Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1/1/0001 12:00:00 AM MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI; NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 16591/QĐ-UBND 1/1/0001 12:00:00 AM Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Về việc công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp hết hiệu lực toàn bộ năm 2021 98/QĐ-UBND 1/14/2022 12:00:00 AM Về việc công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp hết hiệu lực toàn bộ năm 2021
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn