Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1. Quyết định 2018/QĐ-UBND 10/26/2021 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp 1. Quyết định
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1.1 Phụ lục theo Quyết định 2018/QĐ-UBND 10/26/2021 12:00:00 AM Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2030 1.1 Phụ lục theo Quyết định 2018/QĐ-UBND
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1. Quyết định 2642 2642/QĐ-UBND 12/31/2021 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 1. Quyết định 2642
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1.1 Phụ lục theo Quyết định 2642/QĐ-UBND 12/31/2021 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 1.1 Phụ lục theo Quyết định 2642/QĐ-UBND
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
2. Quyết định 932 932/QĐ-UBND 5/13/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2. Quyết định 932
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
2.1 Phụ lục theo Quyết định 932 5/15/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 2.1 Phụ lục theo Quyết định 932
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
3. Quyết định 1154 1154/QĐ-UBND 6/22/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2) 3. Quyết định 1154
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
3.1 Phụ lục theo Quyết định 1154 1154QĐ-UBND 8/2/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 3.1 Phụ lục theo Quyết định 1154
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
4. Quyết định 1362 1362/QĐ-UBND 1/1/0001 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 3) 4. Quyết định 1362
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
5. Quyết định 580 580/QĐ-UBND 3/24/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Về việc cập nhật Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 5. Quyết định 580
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
4.1 Phụ lục theo Quyết định 1362 8/2/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 4.1 Phụ lục theo Quyết định 1362
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
5.1 Phụ lục theo Quyết định 580 3/24/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 5.1 Phụ lục theo Quyết định 580
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
6. Quyết định 1373/QĐ-UBND 8/3/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 6. Quyết định
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
6.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 1373 8/3/2022 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 6.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 1373
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 27/2019/QĐ-UBND 12/31/2019 12:00:00 AM QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND 12/31/2019 12:00:00 AM Bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị (đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ đô thị) 1.1 Phụ lục kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 17/2021/QĐ-UBND 8/12/2021 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
2. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 28/2020/QĐ-UBND 9/11/2020 12:00:00 AM Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 2. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo 139/TB-UBND 8/16/2021 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp Đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 Thông báo
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất 8/16/2021 12:00:00 AM Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai 9/22/2022 12:00:00 AM Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định 15971/QĐ-UBND 12/8/2021 12:00:00 AM Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Quyết định
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn