Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Phụng Hiệp. 1/1/0001 12:00:00 AM Công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Phụng Hiệp. Công bố Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Phụng Hiệp.
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 27/2019/QĐ-UBND 12/31/2019 12:00:00 AM UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024)trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang 1/1/0001 12:00:00 AM Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 1/1/0001 12:00:00 AM bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 1/1/0001 12:00:00 AM Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
CÁC VĂN BẢN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021 HUYỆN PHỤNG HIỆP 2538/QĐ-UBND 12/31/2020 12:00:00 AM Quyết định, bản đồ, báo cáo thuyết minh, CÁC VĂN BẢN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021 HUYỆN PHỤNG HIỆP
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
kế hoạch sử dụng đất năm 2021 1/1/0001 12:00:00 AM kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
thông báo V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 04/TB-UBND 1/12/2021 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thông báo V/v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 700/QĐ-UBND 4/13/2021 12:00:00 AM V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
V/v công bố, công khai 06 công trình, dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (lần 2) 141/TB-UBND 9/15/2021 12:00:00 AM V/v công bố, công khai 06 công trình, dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch sửdụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (lần 2) V/v công bố, công khai 06 công trình, dự án đã được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (lần 2)
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
bản đồ sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022 1/1/0001 12:00:00 AM bản đồ sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2022 2642/QĐ-UBND 12/31/2021 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2022
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Phụ lục kèm theo Quyết định kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022 1/1/0001 12:00:00 AM Phụ lục kèm theo Quyết định kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp 2022
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
danh mục sử dụng đất 2022 1/1/0001 12:00:00 AM danh mục sử dụng đất 2022
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn