thông báo đường dây nóng phòng, chống dịch covid-19 huyện Phụng Hiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHỤNG HIỆP                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 134/TB-UBND                                     Phụng Hiệp, ngày 27 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề

liên quan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp

 

      Đề kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp xin thông báo số điện thoại đường dây nóng như sau:

    I. CẤP HUYỆN:

 1. Ủy ban nhân dân huyện:

   Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch, số điện thoại: 0909740845

 1. Công an huyện:

   Ông Phạm Minh Phục, Trưởng Công an, số điện thoại: 0913611730.

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

   Ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng, số điện thoại: 0918550256

      II.CẤP XÃ:

 1. Thị trấn Cây Dương:

    - Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0908946112;

    - Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Công an, số điện thoại: 0939204018.

 1. Thị trấn Kinh Cùng:

    - Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0934544445;

    - Ông Nguyễn Hoàng Khen, Trưởng Công an, số điện thoại: 0918869489.

 1. Thị trấn Búng Tàu:

    - Ông Trần Thanh Oai, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0908137553;

    - Ông Trần Việt Phương, Trưởng Công an, số điện thoại: 0907787169.

 1. Xã Phương Phú:

    - Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0934958679;

    - Ông Nguyễn Văn Chơn, Trưởng Công an, số điện thoại: 0902499324.

 1. Xã Tân Phước Hưng:

     - Ông Trần Văn Hai, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0907512965;

     - Ông Võ Minh Luân, Trưởng Công an, số điện thoại: 0979198929.

 1. Xã Hiệp Hưng:

    - Ông Huỳnh Văn Út, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0907102606;

    - Ông Nguyễn Văn Quãng, Trưởng Công an, số điện thoại: 0982424767.

 1. Xã Phương Bình:

    - Ông Phạm Măng Non, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0988545969;

    - Ông Lê Ngọc Chúc, Trưởng Công an, số điện thoại: 0979997952.

 1. Xã Hòa An:

    - Bà Trương Thị Ngọc Bích, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0939606929;

    - Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Công an, số điện thoại: 0988992521.

 1. Xã Bình Thành:

    - Ông Phan Văn Hơn, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0949032027;

    - Ông Nguyễn Hoàng Thiết, Trưởng Công an, số điện thoại: 0918864945.

 1. Xã Tân Bình:

   - Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0907143517

   - Ông Đồng Quang Thế Huynh, Trưởng Công an, số điện thoại: 0706777787.

 1. Xã Thạnh Hòa:

   - Ông Nguyễn Chí Sung, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0907271303;

    - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Công an, số điện thoại: 0978303679.

 1. Xã Long Thạnh:

   - Ông Nguyễn Thanh Sáng, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0907497049;

   - Ông Phan Bình Minh, Trưởng Công an, số điện thoại: 0896655099.

 1. Xã Tân Long:

   - Ông Lê Hoàng Kinh, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0939446024;

   - Ông Đặng Hoài Nhớ, Trưởng Công an, số điện thoại: 0939527117.

 1. Xã Phụng Hiệp:

  - Ông Nguyễn Văn Túc, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0907973929;

   - Ông Nguyễn Bé Sáu, Trưởng Công an, số điện thoại: 0939484598.

 1. Xã Hòa Mỹ:

   - Ông Lê Hoàng Ba, Chủ tịch UBND, số điện thoại: 0985276829;

   - Ông Phạm Văn Cường, Trưởng Công an, số điện thoại: 0907420804.

    Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện được biết để phản ánh những vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 18/07/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và giải đáp những vấn đề có liên quan đến dịch COVID-19 cho người dân./.

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH
- Thường trực HU- UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Các Phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.15b.

                                                                                                   Hồ Văn Phú

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn