Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cchc, chuyển đổi số 6050/QĐ-UBND 7/20/2022 12:00:00 AM Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cchc, chuyển đổi số
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hộị, BHYT 7753/QĐ-UBND 9/12/2022 12:00:00 AM Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hộị, BHYT
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2019-2022. 7123/QĐ-UBND 9/6/2022 12:00:00 AM Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2019-2022.
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 h 6051/QĐ-UBND 9/21/2022 12:00:00 AM Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 h
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 5485/QĐ-UBND 7/4/2022 12:00:00 AM Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn