Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất trường TH Tân Long 2 1/1/0001 12:00:00 AM Thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất trường TH Tân Long 2
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất trường TH Cây Dương 1 1/1/0001 12:00:00 AM Thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất trường TH Cây Dương 1
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất trường mẫu giáo và Tiểu học trên địa bàn huyện 1/1/0001 12:00:00 AM Thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất trường mẫu giáo và Tiểu học trên địa bàn huyện
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất của 04 phòng dãy nhà công vụ UBND huyện Phụng Hiệp (cũ) và Trường THCS Hưng Điền 1570/TB-PTCKH 10/9/2020 12:00:00 AM Phòng Tài chính và Kế hoạch thông báo niêm yết giá bán tài sản trên đất của 04 phòng dãy nhà công vụ UBND huyện Phụng Hiệp (cũ) và Trường THCS Hưng Điền
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo niêm yết giá bán vật tư thu hồi phá dỡ dãy phòng làm việc Phòng Nông nghiệp huyện 306/TB-PTCKH 5/27/2021 12:00:00 AM Thông báo niêm yết giá bán vật tư thu hồi phá dỡ dãy phòng làm việc Phòng Nông nghiệp huyện
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn