Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định giao biến chế 04/09/2019 điều chỉnh giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2019 Quyết định giao biến chế
Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020 2775/TB-UBND 20/08/2020 UBND huyện Phụng Hiệp Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020
THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020 01/01/0001 THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2)viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020 THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN PHỤNG HIỆP 2020 2901/TB-HĐXTVC 11/11/2020 UBND huyện Phụng Hiệp THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN PHỤNG HIỆP 2020 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN PHỤNG HIỆP 2020
Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp năm 2020 2905/TB-UBND 24/11/2020 UBND huyện Phụng Hiệp Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp năm 2020 Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp năm 2020
Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 05/TB-HĐXT 10/01/2022 Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp 2021 Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021
Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 06/TB-HĐXT 10/01/2022 Hội đồng xét tuyền viên chức huyện Phụng Hiệp 2021 Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021
Thông báo kết quả công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 số 17/TB-UBND 14/02/2022 Thông báo kết quả công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021
Tuyển dụng viên chức 2022 1002/TB-UBND 25/07/2022 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Phụng Hiệp năm 2022 Tuyển dụng viên chức 2022
Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (phỏng vấn ) ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022 1540 23/09/2022 Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022 Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (phỏng vấn ) ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022 Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (phỏng vấn ) ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn