Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Giao biên chế năm 2019 1002/QĐ-UBND 2/19/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước Giao biên chế năm 2019
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp năm 2020 73/QĐ-UBND 1/10/2020 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp năm 2020 Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định giao biến chế 9/4/2019 12:00:00 AM điều chỉnh giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2019 Quyết định giao biến chế
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020 2775/TB-UBND 8/20/2020 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020 1/1/0001 12:00:00 AM THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2)viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020 THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN PHỤNG HIỆP 2020 2901/TB-HĐXTVC 11/11/2020 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN PHỤNG HIỆP 2020 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN PHỤNG HIỆP 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp năm 2020 2905/TB-UBND 11/24/2020 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp năm 2020 Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 05/TB-HĐXT 1/10/2022 12:00:00 AM Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp 2021 Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 06/TB-HĐXT 1/10/2022 12:00:00 AM Hội đồng xét tuyền viên chức huyện Phụng Hiệp 2021 Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo kết quả công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021 số 17/TB-UBND 2/14/2022 12:00:00 AM Thông báo kết quả công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2021
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Tuyển dụng viên chức 2022 1002/TB-UBND 7/25/2022 12:00:00 AM Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Phụng Hiệp năm 2022 Tuyển dụng viên chức 2022
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (phỏng vấn ) ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022 1540 9/23/2022 12:00:00 AM Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022 Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (phỏng vấn ) ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022 Thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 01) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển (phỏng vấn ) ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2022
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh sách quy hoạch BCH, BTV và chức danh chủ chốt huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2015-2020 3/28/2019 12:00:00 AM Danh sách quy hoạch BCH, BTV và chức danh chủ chốt huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2015-2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức 7376 /QĐ-UBND 12/18/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp 7353 /QĐ-UBND 12/13/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp 7323 /QĐ-UBND 12/9/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn