Đóng góp một ngày lương để trang bị phương tiện học trực tuyến cho học sinh khó khăn
hủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo: Thống nhất toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đóng góp một ngày lương ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn thiếu trang thiết bị học trực tuyến, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn