PHỤNG HIỆP HỢP LUYỆN KHU VỰC PHÒNG THỦ CẤP HUYỆN NĂM 2022
Sáng ngày 26/7, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp (BCĐ) tổ chức hợp luyện (lần 2) phần vận hành cơ chế khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022. Dự và chỉ đạo chương trình có Thượng tá Trần Qúy Dương – Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS Tỉnh – Trưởng tiểu ban nội dung diễn tập quân sự Tỉnh.

Ảnh triển khai cuộc họp Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Sau khi được quán triệt các nội dung cần luyện tập, các thành phần trong khung diễn đã nghiêm túc tổ chức diễn tập các nội dung phần vận hành cơ chế trong giai đoạn “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Trong quá trình luyện tập, các kíp tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm theo chức trách nhiệm vụ được giao; bám sát nội dung, vận dụng linh hoạt sát thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc điều hành của lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị trong các nội dung luyện tập đảm bảo đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống. Thông qua cuộc hợp luyện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp trong vận hành cơ chế; khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh phát biểu rút kinh nghiệm của Thượng tá Trần Qúy Dương – Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS Tỉnh – Trưởng tiểu ban nội dung diễn tập quân sự Tỉnh

Phát biểu tại cuộc hợp luyện, Thượng tá Trần Qúy Dương yêu cầu BCĐ sớm điều chỉnh lại văn kiện sau cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tổ chức tập luyện nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu. Ngoài ra, cần thống nhất và cụ thể về các số liệu, xúc tích về nội dung, một số vai diễn còn chưa nhập tâm, bài phát biểu chưa đi vào trọng tậm đề nghị sớm điều chỉnh. Nói về thời gian tới, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ CHQS Tỉnh đề nghị BCĐ chuẩn bọi tốt về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường phục vụ chu đáo cho phần diễn tập thực binh.

Cuộc họp luyện là cơ sở để Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp đánh giá, rút kinh nghiệm. Từ đó bổ sung, kiện toàn lại vặn kiện, tiếp tục luyện tập trong từng vai diễn, qua đó đảm bảo cho cuộc diễn tập chính thức Khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp năm nay được thành công tốt đẹp./. 

T/H Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn