PHỤNG HIỆP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4
Sáng ngày 20/9, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phụng Hiệp khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 80 cán bộ, đảng viên đang công tác trong các ngành, đoàn thể thuộc các xã Long Thạnh, Tân Long, Thạnh Hòa.

Lớp bồi dưỡng được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 20 – 23/9 tại UBND xã Long Thạnh. Tại đây, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề, bao gồm: Quan điểm của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh; Quan điểm của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nah2 nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên nắm vững các đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Hiểu rõ âm mưu chiến lược, thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với đất nước Việt Nam./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn