KHU BẢO TỒN TNLNH TỔNG KẾT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG
Sáng nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tổ chức hội nghị tổng kết phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2020-2022 và triển khai công tác PCCCR giai đoạn 2023-2025.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn