Phụng Hiệp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII).
Ngày 27/5, Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từ năm 2016 đến năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm 5 tập thể và 4 cá nhân. Qua kiểm điểm các tập thể không có biệu hiệu suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống và những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đối với cá nhân đã thi hành kỷ luật 3 đồng chí vi phạm. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện chặt chẻ, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 3 tập thể và 6 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, giám sát thường xuyên 186 tổ chức đảng và 285 đồng chí cấp uỷ viên cơ sở. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã kiểm tra 5 cá nhân và 6 tập thể, cấp uỷ cơ sở kiểm tra giám sát 57 tổ chức cơ sở đảng và 405 cá nhân. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 4 tập thể và 5 cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chất lượng  tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên.

Với kết quả đạt được, mục tiêu trong thời gian tới huyện Phụng Hiệp đề ra 5 nhóm giải pháp đột phá thực hiện nghị quyết TW 04 khoá 12, trong đó chú trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm một cách nghiêm túc.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn