Huyện Phụng Hiệp: Tổng kết thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện Phụng Hiệp tiếp tục được quan tâm, đầu tư và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Cùng với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Phụng Hiệp đã ban hành các chương trình, đề án, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia. Từ đó, nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động xã hội. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng lên 35,2 triệu đồng/người/năm, tăng 10,89 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo từ 20,66% năm 2015 giảm xuống còn 5,56% năm 2020. Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được huyện quan tâm đầu tư, thu hút được một số doanh nghiệp lớn về đầu tư sản xuất. Đến nay, huyện đã xây dựng 13 mã số vùng trồng với 971 mô hình tập trung làm ăn có hiệu quả; 15 sản phẩm OCOP. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện. Tính đến nay, huyện có 7/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn văn minh đô thị.

Dịp này, Huyện ủy Phụng Hiệp đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

VĂN MINH

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn