HĐND HUYỆN PHỤNG HIỆP KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ HAI, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Sáng ngày 11/7, HĐND huyện Phụng Hiệp khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Trương Cảnh Tuyên – UVBTV Tỉnh ủy – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Tại phiên họp thứ nhất diễn ra trong buổi sáng ngày 11/7, các đại biểu sẽ được thông qua 9 báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Thông báo của UBMTTQVN huyện về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; và các báo cáo kết quả hoạt động của ngành Tòa an, Chi cục thi hành án và Viện kiểm sát. Ngoài ra, tại phiên họp này còn được thông qua 9 tờ trình và 02 báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và Ban pháp chế của HĐND huyện. Tại phiên họp thứ hai, diễn ra chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ và hội ý 3 thường trực.

Phiên họp thứ ba, diễn ra trong buổi sáng ngày 12/7, sẽ thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; thảo luận và giải trình tại hội trường; thông qua các nghị quyết./.

T/h: Lê Đĩnh

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn