Phụng Hiệp đón nhận 184 quân nhân tại ngũ trở về địa phương
Huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức lễ đón nhận quân nhân tại ngũ trở về xây dựng quê hương năm 2022
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn