LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN NGÀY 16/01/2022) điều chỉnh lần 5

THỨ HAI (10/01):

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Họp Thành viên UBND huyện. Mời các đồng chí là thành viên UBND huyện, Chi cục Thống kê huyện; Giám đốc: Bảo hiểm xã hội, Kho bạc nhà nước huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc CVP, Đệ VP.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp với Liên minh hợp tác xã tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trưởng về thực hiện Kế luận của Chủ tịch UBND tỉnh về trụ sở làm việc của Công TNHH Tân Phát và HTX Kỳ Như. Điểm tại Liên Minh HTX tỉnh.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp thông qua kế hoạch vận động và đảm bảo an toàn trật tự tháo dỡ nhà, công trình trong hành lang an toàn công trình đường dây 500kV. Mời Thành viên Tổ vận động theo Quyết định số 16466/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện; Lãnh đạo Công an, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. Sau đó, dự nghe Phòng TNMT báo cáo xin ý kiến xác nhận mục đích sử dụng đất (loại đất) theo K1, Đ2, NĐ 01/2017/NĐ-CP. (Giao phòng TNMT chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Bé Hai, Liêm VP.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức. Điểm tại phòng họp trực tuyến Bảo hiểm xã hội huyện.

- 15 giờ 30’ Thường trực UBND: Ủy nhiệm Phòng Nội vụ dự với Hội đồng đánh giá xếp loại Công tác CCHC tỉnh về đối chiếu số liệu CCHC. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; Chuyên viên phụ trách công tác CCHC các đơn vị: Phòng Nội vụ, Văn phòng,  Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng VHTT. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (Giao Văn phòng bố trí xe, các đơn vị tập trung tại UBND huyện lúc 14h00’).

- 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự thẩm định Video clip phục vụ lễ công nhận xã nông thôn mới xã Tân Long. Mời Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đài Truyền thanh huyện; UBND xã Tân Long. (Giao Đài truyền thanh chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc CVP.

THỨ BA (11/01): 

- 9 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự tiếp và làm biệc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh. Mời lãnh đạo: Công an huyện, Phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng TNMT; Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách của Văn phòng HĐND và UBND huyện (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung và mời bộ phận có liên quan). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Tâm PCVP, Bé Hai VP.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh (Thực hiện test nhanh lúc 7h). 

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mối năm 2021. Mời Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng. (Giao UBND xã Tân Long chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Tân Long. (Giao VP bố trí xe)

- 8 giờ 00’ Thường trực UBND huyện: Ủy nhiệm Phòng TNMT dự họp với Sở TNMT về Xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH Nuôi trồng Chế biến thực phẩm sạch Tân Phát. Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Vụ địa phương III Ban Nội chính Trung ương về việc phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (Theo lịch HU)

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Đi vận động các hộ dân tháo dỡ nhà, công trình trong hành lang an toàn công trình đường dây 500kV. Mời Công an, Thanh tra, Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ, UBND thị trấn Cây Dương cùng đi. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Bé Hai VP.

 THỨ  TƯ  (12/01):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 51 của Tỉnh ủy Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (Theo lịch HU).

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự Lễ ra quân đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại Trụ sở cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp nghe báo cáo và xin ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc của dự án Khu dân cư và Trung tâm Thương mại Hồng Phát. Mời lãnh đạo: Trung tâm PTQĐ, Thanh tra, Phòng TNMT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; UBND thị trấn Kinh Cùng. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Tâm PCVP.

- 6 giờ 45’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Lễ Phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và tổ chức “Hành trình Những giọt máu nghĩa tình” - năm 2022. Điểm tại Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Ngã Bảy.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ về công tác tổ chức của ngành. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự kiểm điểm theo gợi ý của BTVHU đối với cấp ủy Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND. Mời dại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đến 15h họp tập thể cán bộ, công chức, NLĐ Văn phòng. Sau đó, họp thường trực UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Họp bàn kế hoạch tiêm ngừa văc xin. Mời Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị trấn Cây Dương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Làm việc với  với Thường trực UBND thị trấn Kinh Cùng về công tác chuẩn bị lễ tổ chức công nhận thị trấn Kinh Cùng đạt chuẩn văn minh đô thị. Mời Trưởng phòng VHTT, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc BQLDA -ĐTXD, Giám đôc TTVHTT huyện cùng đi. Điểm tại UBND TT Kinh Cùng.

THỨ NĂM  (13/01): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Cùng Bí thư Huyện ủy thăm một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Điểm tập trung tại Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Công an tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnhĐ/c Bé Hai VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện.

THỨ SÁU  (14/01): 

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (Theo lịch HU, cả ngày).

- 8 giờ 45’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương năm 2021. Điểm tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện. Đ/c Bé Hai VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Kiểm tra công tác tiêm ngừa.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Dự làm việc với Đài Truyền thanh huyện về thực hiện nhiệm vụ của ngành truyền thanh. Điểm tại Hội trường Đài Truyền thanh huyện. Đ/c Đệ VP.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY (15/01): 

- 8 giờ 00’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Dự lễ công bố xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mối năm 2021. Mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (Theo QĐ số 2362 ngày 24/3/2021 của UBND huyện) thuộc các đơn vị:Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Đài Truyền thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thành phần cấp xã do UBND xã Tân Long mời. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Long. Đ/c Liêm VP.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Trực phòng, chống dịch Covid-19 (cả ngày).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Trực phòng, chống dịch Covid-19

CHỦ NHẬT (16/01): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Trực phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn