LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 18/7 ĐẾN 25/7/2021 điều chỉnh lần 11

CHỦ NHẬT (18/7):

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh. Mời Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; Cấp xã: Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Lương, Tròn VP.

THỨ HAI (19/7):

 - 6 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Hội ý Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Điểm tại trụ sở UBND huyện (Theo lịch Huyện ủy). ĐÌNH HỌP

 - 8 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp tập thể Thường trực UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 3 UBND huyện.

 - 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịchHọp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Bí thư Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thuộc các đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyệnĐiểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Lương VP. (Theo lịch UBND tỉnh)

 THỨ BA (20/7): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy Quân sự huyện. Điểm tại Hội trường BCH Quân sự huyện (Theo lịch Huyện ủy).Đ/c Bé Hai VP. ĐÌNH HỌP

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Dự triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 31/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Mời thành viên Tổ thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Quyết định 7035/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 (không mời cấp xã) và thành viên Tổ giúp việc Quyết định 14/QĐ-TTHNVCCHC ngày 04/12/2020, giao Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Đệ VP

- 13 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

 - 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịchHọp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thuộc các đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyệnĐiểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Lương VP.  (Theo lịch UBND tỉnh)

  THỨ  TƯ  (21/7):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Mỹ. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận và Lê Như Lê: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Như Lê:Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Họp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nghe báo cáo phương án thiết kế dự án Đường tỉnh 926B kết nối tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Đ/c Liêm VP. ĐÌNH HỌP

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Họp Hội đồng xử lý kỷ luật viên chức. Mời các đồng chí Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Điểm tại phòng họp số 3 UBND huyện.(Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Đ/c Tròn VP.

- 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịchHọp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thuộc các đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện; Cấp xã: Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn (Trừ xã Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng, Phụng Hiệp và Bình Thành)Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.Đ/c Quốc, Đ/c Lương VP.  (Theo lịch UBND tỉnh)

THỨ NĂM  (22/7): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch: Dự làm việc với UBND xã Thạnh Hòa và Công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại UBND xã Thạnh Hòa (Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự)

- 13 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịchHọp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thuộc các đơn vị: Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện;Cấp xã: Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Lương VP.  (Theo lịch UBND tỉnh)

THỨ SÁU  (23/7): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: Họp nghe báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19. Mời Thường trực Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.  Đến 18 giờ 00' dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid – 19.   Đ/c Quốc, Đ/c Lương VP.  (Theo lịch UBND tỉnh). 

THỨ BẢY  (24/7): 

- 7 giờ 00’ Chủ tịch: Trực chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

- 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Lương VP.  (Theo lịch UBND tỉnh)

CHỦ NHẬT  (25/7): 

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Trực chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

- 16 giờ 00’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp giao ban trực tuyến hàng ngày với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Lương VP.  (Theo lịch UBND tỉnh)

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn