LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHỤNG HIỆP TỪ NGÀY 13/9 ĐẾN 18/9/2021 điều chỉnh lần 11

THỨ HAI (13/9):

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Lê Như Lê: Cùng với Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi kiểm tra các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị xây dựng liên vùng xanh. Mời Công an, Quân sự, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tập trung tại Huyện ủy (cả ngày).

 - 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan. (cả ngày)

 THỨ BA (14/9): 

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện nghe báo cáo đề xuất các phương án xây dựng liên vùng xanh. Mời Thành viên BCĐ, Trung tâm Chỉ huy huyện thuộc các đơn vị: Ủy ban MTTQ VN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an, Quân sự, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. (Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung báo cáo). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đệ VP (Theo lịch Huyện ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Họp Tổ thẩm định Phương án phòng, chống dịch tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đơn vị tổ chức thi công xây dựng công trình trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời thành viên Tổ thẩm định theo Quyết định số 6642/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.

 - 15 giờ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TNMT, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện; (Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn họp tại phòng họp trực tuyến cấp xã). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Đệ VP. (Theo lịch UBND tỉnh).

THỨ  TƯ  (15/9):   

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Làm việc định kỳ với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý III/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (thay thư mời).

- 7 giờ 30’Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: Kiểm tra công tác phòng chống dịch.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Không Dận: Đi Kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh các trường Mẫu Giáo trên địa bàn. Mời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng đi. (Cả ngày)

 - 13 giờ 30’ Chủ tịch: Làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy quý III/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ và Lê Như Lê: làm việc tại cơ quan.

- 18 giờ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TNMT, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện; (Thành phần cấp xã do BCĐ xã, thị trấn mời gồm: Bí thư, Chủ tịch UBND và một số thành viên họp tại phòng họp trực tuyến cấp xã). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Đệ VP. (Theo lịch UBND tỉnh). Thử nghiệm hệ thống lúc 14 giờ.

THỨ NĂM  (16/9): 

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2021- 2026. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện.

- 7 giờ 30’ các Phó Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Chủ tịch: Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh

- 13 giờ 30’ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp tập thể Thường trực UBND huyện. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đ/c Quốc CVP.    ĐÌNH HỌP

THỨ SÁU  (17/9): 

 - 7 giờ 30’ Chủ tịch: Làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính huyện quý III/2021. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy (Theo lịch Huyện ủy).

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp. Mời thành viên BCĐ theo Quyết định số 5465/QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện. Đ/c Tâm, Bé Hai VP.

- 14 giờ 30’ Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Vũ: Dự Hop trực tuyến với UBND tỉnh về thống nhất danh mục thủ tục hành chính trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định công bố danh mục theo quy định. Mời đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Bưu điện huyện và UBND thị trấn Búng Tàu, xã Phương Bình. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c  Đệ VP.  ĐÌNH HỌP

 - 13 giờ 30’  Phó Chủ tịch Lê Như Lê và Trần Không Dận: Làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY  (18/9): 

- 8 giờ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: Họp trực tuyến với BCĐ tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo). Mời Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy huyện thuộc các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng TNMT, Phòng VHTT, Phòng Lao động Thương binh và XH, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện, Đài Truyền thanh huyện; (Thành phần cấp xã do BCĐ xã, thị trấn mời gồm: Bí thư, Chủ tịch UBND và một số thành viên họp tại phòng họp trực tuyến cấp xã và chịu trách nhiệm kết nối hệ thống). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND huyện. Đ/c Quốc, Đ/c Đệ VP. (Theo lịch UBND tỉnh). Thử nghiệm hệ thống lúc 6h30 ngày 18/9.   

 

Ghi chú: Các đơn vị thường xuyên theo dõi và cập nhật lịch làm việc của UBND huyện trên Trang thông tin điện tử của huyện. Đối với Giấy mời, sẽ được gửi đến các Phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn qua Phần mềm QLVB (không gửi văn bản giấy)./.

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn