UBND HUYỆN
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
                                                 
1.Chủ tịch:Hồ Văn Phú
- Số điện thoại: 0913149177
- Email: phuhv.hph@haugiang.gov.vn
2. Phó Chủ tịch : Huỳnh Văn Vũ
- Số điện thoại: 0913685296
- Email: vuhv.hph@haugiang.gov.vn
3. Phó Chủ tịch: Trần Không Dận
-  Số điện thoại: 0918150428
- Email: dantk.hph@haugiang.gov.vn

4.Phó Chủ tịch: Lê Như Lê

  Số điện thoại: 0909740845

  - Email: leln.hph@haugiang.gov.vn

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN  DÂN

 

1. Trần Hoàng Lộc, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

    Số điện thoại:  0982835065

2. Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện

    Số điện thoại: 0918125525

3. Lương Nam Quốc, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Số điện thoại: 0909573881

- Email: quocln.hph@haugiang.gov.vn

4. Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện

- Số điện thoại: 0918431045

- Email: lamnt.hph@haugiang.gov.vn

5. Trưởng phòng: Phan Hữu Tâm

- Số điện thoại: 0974544345

- Email: tamph.hph@haugiang.gov.vn

6. Bạch Việt Mến, Chánh Thanh tra huyện

- Số điện thoại: 0988633519

- Email: menbv.hph@haugiang.gov.vn

7. Đào Ngọc Điền, Trưởng phòng Tư pháp huyện

- Số điện thoại: 0909204150

 - Email: diendn.hph@haugiang.gov.vn

8. Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Số điện thoại: 0918550252

- Email: tungnt.hph@haugiang.gov.vn

9.  Lê Văn Mến, Trưởng phòng TNMT

- Số điện thoại: 0939473879

- Email: menlv.hph@haugiang.gov.vn

10. Đỗ Thị Ngọc Trúc, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

- Số điện thoại: 0907191662

- Email: trucdtn.hph@haugiang.gov.vn

11. Phạm Văn Thế, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Số điện thoại: 0967346218

- Email: thepv.hph@haugiang.gov.vn

12. Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

 - Số điện thoại:0919423880

- Email: tuantv.hph@haugiang.gov.vn

13. Trần Mê Ly, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Số điện thoại: 0909556407

- Email: lytm.hph@haugiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn