HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hồng Đức

 - Điện thoại: 0903383585

2. Phó Chủ tịch HĐND: Lê Hoàng Việt

 - Điện thoại: 0909.167.836

- Email: vietlh.hph@haugiang.gov.vn

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Phó Ban pháp chế: Trần Thanh Bình

- Điện thoại: 0918.240.681

- Email: binhtt.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Ban KT-XH: Nguyễn Bích Tuyền

- Điện thoại: 0986.745.498

- Email: tuyendtb.hph@haugiang.gov.vn

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn