CÁC XÃ, THỊ TRẤN

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC XÃ, THỊ TRẤN

STT

Họ và tên

Chức vụ

I

XÃ HÒA AN

1

Lê Hoàng Việt

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND

2

Phạm Văn Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Ngọc Vũ

Phó Chủ tịch HĐND

4

Trương Thị Ngọc Bích

 Chủ tịch UBND

5

Cao Văn Thông

Phó Chủ tịch UBND

6

Trần Văn Mẫn

Phó Chủ tịch UBND

II

 XÃ TÂN BÌNH

1

Nguyễn Văn Hoàng

Bí thư Đảng ủy

2

Dương Văn Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Ngọc Tùng

Chủ tịch UBND

4

Huỳnh Ngọc Thể

Phó Chủ tịch UBND

5

Phạm Công Minh

Phó Chủ tịch UBND

III

 XÃ PHƯƠNG BÌNH

1

 Nguyễn Văn Tình

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Hồng Lý`

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Thanh Sang

Phó Chủ tịch HĐND

4

Phạm Măng Non

Chủ tịch UBND

5

Trần Văn Sang

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Thanh Phương

Phó Chủ tịch UBND

IV

XÃ THẠNH HÒA

1

Lê Văn Nhịn

Bí thư Đảng ủy

2

Trần Minh Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Lâm Thị Hải Hưng

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Chí Sung

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Việt Sô

Phó Chủ tịch UBND

6

Phạm Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND

V

 XÃ HÒA MỸ

1

Dương Minh Sơn

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Thị Ngọc Đang

Phó Chủ tịch HĐND

4

Lê Hoàng Ba

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Chủ tịch UBND

6

Kim Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

VI

 TT. CÂY DƯƠNG

1

Huỳnh Việt Thuấn

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Văn Chính

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Thuận

Phó Chủ tịch HĐND

4

Phạm Chí Cường

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Văn Huyền

Phó Chủ tịch UBND

VII

 XÃ BÌNH THÀNH

1

Phan Hữu Tâm

Bí thư Đảng ủy

2

Phan Văn Năm

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Phạm Thị Trúc Liên

Phó Chủ tịch HĐND

4

Trần Văn Nghĩa

Chủ tịch UBND

5

Phan Văn Hơn

Phó Chủ tịch UBND

VIII

 TT. KINH CÙNG

1

Trần Thanh Hoàng

Bí thư Đảng ủy

2

Trần Bé Ba

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Thu Vân

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Văn Khải

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Thanh Thi

Phó Chủ tịch UBND

IX

 XÃ HIỆP HƯNG

1

Huỳnh Văn Út

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Hoài Lượng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Chủ tịch HĐND

4

Huỳnh Văn Út

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Thanh Phước

Phó Chủ tịch UBND

6

Võ Thành Văn

Phó Chủ tịch UBND

X

 XÃ PHỤNG HIỆP

1

Lê Văn Chí

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Văn Sỵ

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Thanh Bền

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Văn Túc

Chủ tịch UBND

5

Lê Hoàng Tân

Phó Chủ tịch UBND

XI

 XÃ TÂN LONG

     

1

Lê Văn Hổ

Bí thư Đảng ủy

3

Trần Hoàng Công

Phó Chủ tịch HĐND

4

Lê Hoàng Kinh

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Vũ Phương

Phó Chủ tịch UBND

XII

 XÃ PHƯƠNG PHÚ

1

Châu Văn Mía

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Văn Trường

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Quốc Luận

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch UBND

5

Đoàn Thanh Thiên

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Đức Thọ

Phó Chủ tịch UBND

XIII

 XÃ TÂN PHƯỚC HƯNG

1

Nguyễn Văn Thới

Bí thư Đảng ủy

2

Trình Tuấn An

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch HĐND

4

Phan Hồng Phước

Chủ tịch UBND

5

Nguyễn Văn Đực

Phó Chủ tịch UBND

6

Trần Văn Hai

Phó Chủ tịch UBND

XIV

 TT. BÚNG TÀU

1

Trần Thanh Oai

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND

2

Đặng Quốc Sỹ

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Võ Thành Châu

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Văn Hưởng

Phó Chủ tịch UBND

XV

 XÃ LONG THẠNH

1

Lê Hoàng Mến

Bí thư Đảng ủy

2

Phạm Thanh Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Lê Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch HĐND

4

Nguyễn Thanh Sáng

Chủ tịch UBND

5

Phan Văn Bé Ba

Phó Chủ tịch UBND

6

Phạm Ngọc Trang

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn