CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Chánh Văn phòng: Lương Nam Quốc

- Số điện thoại: 0909573881

- Email: quocln.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hương Giang

- Số điện thoại: 0854599553

- Email: giangnth.hph@haugiang.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hữu Tín

- Số điện thoại: 0909258205

- Email: tinnh.hph@haugiang.gov.vn

4. Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Tâm

- Số điện thoại: 0931070700

- Email: tamtt.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email cơ quan: ubnd.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại và số FAX cơ quan: 0293 396 1138

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Lâm

- Số điện thoại: 0918431045

- Email: lamnt.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Liệt

- Số điện thoại: 0939.515.911

- Email: lietpv.hph@haugiang.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Ngọc Hảo

- Số điện thoại: 0973.507.869

- Email: haoptn.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email cơ quan: ptckh.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933866019

 

PHÒNG NỘI VỤ

1. Trưởng phòng: Phan Hữu Tâm

- Số điện thoại: 0974544345

- Email: 

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Liễu

- Số điện thoại: 0939.575.558

- Email: lieunt.hph@haugiang.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Trọng

- Số điện thoại: 0907.745.908

- Email: trongnm.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email cơ quan: pnv.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933996057. 02933994479

 

THANH TRA HUYỆN

1. Chánh Thanh tra: Bạch Việt Mến

- Số điện thoại: 0988633519

- Email: menbv.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Tuyền

- Số điện thoại: 0903131393

- Email: tuyennv.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email cơ quan: thanhtra.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933.961135

PHÒNG TƯ PHÁP

3. Trưởng phòng: Đào Ngọc Điền

- Số điện thoại: 0909204150

 - Email: diendn.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Cường

- Số điện thoại: 0907765216

 - Email: cuongnv.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email cơ quan: ptp.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933.961274

 

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

1. Trưởng phòng: Ngô Thanh Tùng

- Số điện thoại: 0918550252

- Email: tungnt.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Trần Trung Nhiệm

- Số điện thoại:0918441177

- Email: nhiemtt.hph@haugiang.gov.vn

  Địa chỉ Email cơ quan: pktht.hph@haugiang.gov.vn

 Số điện thoại và số Fax cơ quan: 07113.961155-961016, Fax: 07113.961016.

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Trưởng phòng: Lê Văn Mến

- Số điện thoại: 0939473879

- Email: menlv.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Trương Thanh Bình

 - Số điện thoại: 0909984626

- Email: binhtt.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email cơ quan: ptnmt.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933961166.

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Trưởng phòng: Đỗ Thị Ngọc Trúc

- Số điện thoại: 0907191662

- Email: trucdtn.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tính

- Số điện thoại: 090960791

- Email: tinhnv.hph@haugiang.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Cao Việt Hiểu

 Số điện thoại: 

- Email: hieucv.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email: pldtbxh.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại và số Fax cơ quan: 02933.961171

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1. Trưởng phòng: Phạm Văn Thế

- Số điện thoại: 0967346218

- Email: thepv.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hoàng

- Số điện thoại: 0909709519

- Email: hoangnm.hph@haugiang.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Cao Văn Tám

- Số điện thoại: 0355.338.621

- Email: tamcv.hph@haugiang.gov.vn

Địa chỉ Email cơ quan: pvhtt.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933996060

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Trưởng phòng: Trần Văn Tuấn

 - Số điện thoại: 0919423880

- Email: tuantv.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Dương Văn Đạt

- Số điện thoại: 0909223081

3. Phó Trưởng phòng: Phan Thành Lâm

- Số điện thoại: 0909607682

- Email: lamnv.hph@haugiang.gov.vn

Email cơ quan  : pnnptnt.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933.996015

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Trưởng phòng: Trần Mê Ly

- Số điện thoại: 0909556407

- Email: lytm.hph@haugiang.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Lâm Thanh Vũ

- Số điện thoại: 0907854474

- Email: vult.hph@haugiang.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Quân

Số điện thoại: 

- Email: quannh.hph@haugiang.gov.vn

Email cơ quan:  pgddt.hph@haugiang.gov.vn

Số điện thoại cơ quan: 02933.996.022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn