ỦY BAN MTTQVN HUYỆN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

 

1. Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Hồng Đức

    Điện thoại0903.383.585

 

2. Phó Chủ tịch MTTQ: Lê Hoàng Kinh

    Điện thoại: 0939446024

    Email:  mattranphunghiep@gmail.com.vn

    Số điện thoại cơ quan:          07113.961.191

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn