ỦY BAN MTTQVN HUYỆN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

 

1. Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Thị Tuyết Vân

    Điện thoại: 0979329363

Email:  vanntt.huph@haugiang.gov.vn

2. Phó Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Văn Chiến

    Điện thoại: 0908753062

Email:  chiennv.huph@haugiang.gov.vn

3. Phó Chủ tịch MTTQ: Trương Văn Tích

  Email:  tichtv.huph@haugiang.gov.vn

    Số điện thoại cơ quan:  02933.961.191

Email cơ quan:  mattrantoquoc.huph@haugiang.gov.vn

Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn