Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 27/2019/QĐ-UBND 12/31/2019 12:00:00 AM UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024)trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang 1/1/0001 12:00:00 AM Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 1/1/0001 12:00:00 AM bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 1/1/0001 12:00:00 AM Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020 Báo cáo chi tiết kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp năm 2020
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn