Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Giao biên chế năm 2019 1002/QĐ-UBND 2/19/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước Giao biên chế năm 2019
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp năm 2020 73/QĐ-UBND 1/10/2020 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp năm 2020 Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định giao biến chế 9/4/2019 12:00:00 AM điều chỉnh giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2019 Quyết định giao biến chế
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020 2775/TB-UBND 8/20/2020 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Phụng Hiệp năm 2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh sách quy hoạch BCH, BTV và chức danh chủ chốt huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2015-2020 3/28/2019 12:00:00 AM Danh sách quy hoạch BCH, BTV và chức danh chủ chốt huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2015-2020
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức 7376 /QĐ-UBND 12/18/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức QĐ thống nhất thuyên chuyển công tác đối với viên chức
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp 7353 /QĐ-UBND 12/13/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm lại Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp
Tên Văn Bản Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp 7323 /QĐ-UBND 12/9/2019 12:00:00 AM UBND huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp QĐ bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn