Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động hội phụ nữ cơ sở
Từ việc đẩy mạnh triển khai, thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả thời gian qua, đã giúp cho các chi hội phụ nữ nâng cao chất lượng hoạt động; từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.
Trang web Ủy ban Nhân dân Huyện Phụng Hiệp
Số giấy phép theo quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang
Đơn vị quản lý: Văn phòng HĐND&UBND huyện - thị trấn Cây Dương- Huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại - Fax:02933961138, Email: ubnd.hph@haugiang.gov.vn